Om KHS Vad KHS är Vad KHS gör Stadgar

 

Stadgar


för Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn (KHS)

 

§ 1 Namn
Förbundets namn är Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn – förkortat KHS.


§ 2 Historia

Förbundet bildades 1971 genom ett samgående mellan Förbundet för Kristet samhällsliv (bildat 1918) och Förbundet för Kristen humanism (bildat 1937).


§ 3 Målsättning

Förbundet vill verka för ekumenik och en öppen kristendomssyn samt främja goda förbindelser mellan den kristna kyrkan och kultur- och samhällslivet. En sådan hållning innebär att förbundet i sin verksamhet eftersträvar öppna kontakter mellan olika tros-, livs- och samhällsåskådningar och med vetenskapligt, politiskt och socialt arbete samt söker impulser i konstnärligt skapande, ideella folkrörelser och internationella solidaritetssträvanden.
   Förbundet vill genom dialog och studier bidra till en klarare insikt om innebörden av kristendomens relationer till kultur- och samhällsliv och i gudstjänst- och andaktsliv söka Kristi kyrkas enhet.


§ 4 Uppbyggnad
Förbundet är uppbyggt som ett riksförbund med enskilt medlemskap. Förbundet verkar för sina syften genom arbetsgrupper, lokala grupper eller kretsar, konferenser och föredrag samt publicering av artiklar och skrifter.
   Kyrkopolitiskt och partipolitiskt är förbundet obundet. Dess ställningstaganden binder inte den enskilde medlemmen.


§ 5 Medlemskap
Medlemskap i förbundet är ett uttryck för anslutning till förbundets målsättning och vinnes genom inbetalning av den årsavgift årsmötet fastställt. Medlem som efter påminnelser inte betalat medlemsavgift under två år avföres ur medlemsförteckningen.


§ 6 Årsmöte

Årsmöte är förbundets högsta beslutande organ och hålls före augusti månads utgång på styrelsens kallelse. Kallelse skall utfärdas före mars månads utgång. Till årsmötet riktade förslag skall vara inlämnade till styrelsen minst tre månader före årsmötet.
   Styrelsens ordförande öppnar årsmötet och är ordförande till dess röstlängd upprättats och annan ordförande för mötet valts. Varje enskild medlem som deltar i årsmötet har en röst.
   Årsmötet skall fastställa verksamhetsberättelse och årsbokslut, behandla revisionsberättelse, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och om årsavgift, förrätta val av styrelse inklusive styrelsens ordförande och av revisorer jämte suppleanter samt behandla övriga frågor som berör verksamheten. Vid val gäller att den som får flest röster blir vald och att vid lika röstetal skall lotten avgöra.


§ 7 Styrelse
Styrelsen leder och planerar förbundets verksamhet och är för sin förvaltning ansvarig inför årsmötet, till vilket den årligen avger verksamhetsberättelse.
   Styrelsen består av ordförande och minst tio, högst sexton ledamöter, varav Kristna Studentrörelsen i Sverige erbjuds att årligen utse två ledamöter. Ordföranden utses för en tid av ett år. Övriga ledamöter i styrelsen utses för en tid av två år, varvid varje år val förrättas av fyra till sju ledamöter. Tidsperiod för vald ledamot påbörjas respektive avslutas i samband med årsmöte.
   Styrelsen utser inom sig kassör. Anställd förbundssekreterare är styrelsens sekreterare. Styrelsen kan för behandling av löpande ärenden utse ett arbetsutskott.
   För beslutsfattande fordras att minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


§ 8 Verksamhetsår

Förbundets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår.


§ 9 Stadgeändring

Ändring av §§ 1-9 i dessa stadgar kan beslutas endast av årsmötet, på förslag som inkommit till styrelsen senast före januari månads utgång. Därvid fordras att ändringsförslaget tillkännagivits i kallelse till årsmöte och biträdes av minst två tredjedelar av årsmötesdeltagarna.
   Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Förslag till ändring från medlem skall kommenteras i protokoll från styrelsemöte.


§ 10 Upplösning

För upplösning av förbundet krävs samstämmiga beslut vid ordinarie årsmöte och vid ett extra årsmöte som inkallats enbart i denna fråga. Därvid fordras att förslaget tillkännagivits vid kallelse till årsmötena och båda gångerna biträdes av minst tre fjärdedelar av deltagarna. Extra årsmöte skall på kallelse från styrelsen hållas inom minst tre och högst sex månader.
   I beslut om upplösning skall anges att förbundets nettotillgångar tillfaller bestämt ekumenikfrämjande och kristet humanistiskt ändamål. Förbundets ekonomiska bidragsgivare skall delges handlingar utsända inför och beslut fattade vid det ordinarie årsmötet.
   Förslag till ändring av denna paragraf hanteras vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

<< tillbaka t. Artikelsidan