Om KHS         Vad KHS är         Vad KHS gör         Stadgar    

 
Vad KHS är


Med sina rötter i en etablerad idéhistorisk tradition vill förbundet verka för ekumenik och en öppen kristendomssyn samt främja goda förbindelser mellan den kristna kyrkan och kultur- och samhällslivet.
   En sådan hållning innebär att förbundet i sin verksamhet eftersträvar öppna kontakter mellan olika tros-, livs- och samhällsåskådningar och med vetenskapligt, politiskt och socialt arbete. Vi söker också impulser i konstnärligt skapande, ideella folkrörelser och internationella solidaritetssträvanden.
    Förbundet vill genom dialog och studier bidra till en klarare insikt om innebörden av kristendomens relationer till kultur- och samhällsliv och i gudstjänst- och andaktsliv söka Kristi kyrkas enhet.

 

 

KHS rötter

1918 bildades Förbundet för Kristet samhällsliv av bl.a. Nathanael Beskow.
 
1937 grundades Förbundet för Kristen humanism av bland andra Georg Landberg och Manfred Björkquist.
 
1971 slogs de två organisationerna samman, och Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn bildades.
 

 

Ladda ner foldern som presenterar KHS